Formularz rekrutacyjny

image description
 • Zachęcamy do udziału w projekcie. Jeśli jesteś zainteresowana/y udziałem wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy. Przesłanie formularza nie jest jednak równoznaczne ze zgłoszeniem się do projektu. W tym celu wymagane jest dostarczenie do biura kompletu wymaganych dokumentów (patrz dokumenty do pobrania), jak też złożenie podpisu na formularzu. Komplet dokumentów można też wysłać pocztą (listem poleconym) do biura projektu
  Jednocześnie informujemy, że nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU:

 • 7. Osoba pozostająca bez zatrudnienia, której stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu

 • 8. Osoba znajdująca się w okresie wypowiedzenia z przyczyn dotyczących zakładu pracy *

 • 9. Osoba zatrudniona u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu potencjalnego uczestnika (wypełnieniem formularza zgłoszeniowego) dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników *

*Zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników(Dz. U. z 2003 r. Nr 90,poz.844,z późn.zm) lub zgodne z przepisamu ustawy z dna 26 czerwca 1974 r.-Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawny zatrudniającego mniej niż 20 pracowników.

Adres zamieszkania w rozumieniu kodeksu cywilnego :

(art.25 KC "miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.")

Adres do korespondencji:

(należy wypełnić jedynie gdy korespondencja powinna być kierowana na inny adres niż wskazany powyżej)

Dane kontaktowe:

DANE PRACODAWCY (aktualnego lub ostatniego)

od

do

Pozostałe informacje

TakNie
TakNie

Dokumenty do pobrania

Załączniki do formularza zgłoszeniowego:

 1. Kopia ostatniego świadectwa pracy lub wypowiedzenia stosunku pracy u aktualnego pracodawcy – w przypadku osób zaznaczających pole nr 7 lub 8 (oryginał do wglądu). W przypadku braku podania przyczyny rozwiązania umowy lub też wypowiedzenia stosunku pracy konieczny będzie dostarczenie wypełnionego „zaświadczenia pracodawcy o przyczynie rozwiązania stosunku pracy”.
 2. Oświadczenie kandydata o pozostawaniu bez zatrudnienia w przypadku osób zaznaczających pole nr 7.
 3. Zaświadczenie od pracodawcy o dokonywaniu rozwiązań stosunku pracy lub stosunku służbowego* w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem uczestnika do projektu w przypadku osób zaznaczających pole nr 9. W przypadku braku możliwości uzyskania takiego zaświadczenia- oświadczenie BO, którego prawdziwość będzie weryfikowana przez Realizatora Projektu.
 4. Oświadczenie „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych”.
 5. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 m-cy (dotyczy osób zainteresowanych uzyskaniem dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej- zaznaczających odp. „TAK” w polu nr 39)**.

* Zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników(Dz. U. z 2003 r. Nr 90,poz.844,z późn.zm) lub zgodne z przepisamu ustawy z dna 26 czerwca 1974 r.-Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawny zatrudniającego mniej niż 20 pracowników.

** Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 24.01.2011 r. o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności mogą ubiegać się jedynie osoby zwolnione lub przewidziane do zwolnienia, co do których istnieje pewność, że utracą zatrudnienie przed przyznaniem dotacji (np. osoby będące w okresie wypowiedzenia stosunku pracy).

Dokumenty do pobrania:

Oswiadczenie_BO.pdf

Oswiadczenie_o_pozostawaniu_bez_zatrudnienia.pdf

Formularz_zgloszeniowy.pdf

Zaswiadczenie_pracodawca_umowa_na_czas_okreslony_rozwiazana.pdf

Zaswiadczenie_pracodawca_umowa_na_czas_okreslony.pdf

Oswiadczenie_o_nieprowadzeniu_dzialalnosci_gospodarczej.pdf

Regulamin.pdf

Zaswiadczenie_pracodawca_przyczyna_rozwiazania_umowy.pdf

Oswiadczenie_zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych.pdf

Zaswiadczenie_pracodawca.pdf

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij